Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu z siedzibą przy ul. 28 czerwca 1956r. 135, Poznań (61-544), KRS: 0000002775, NIP: 7831499342, REGON: 00087435400000, Tel: 61 833 34 78, adres e-mail: administrator@zzo.edu.pl
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych/ Z inspektorem Ochrony Danych Osobowych[W zależności czy powołano IOD] można się skontaktować pod adresem email: administrator@zzo.edu.pl [Do uzupełnienia]lub na adres siedziby Administratora z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach rozliczenia zaopatrzenia. [Do weryfikacji]Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO[Do weryfikacji- podano podstawę przetwarzania związaną z wykonaniem umowy wiążącej Administratora z osobą, której dane dotyczą]. Przetwarzanie może odbywać się również na innej podstawie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
  4. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu wskazanego w p. 3, a następnie przechowywane przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji ewentualnych roszczeń umownych Administratora.
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).[W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, lub 9 ust. 2 lit. a RODO. W innym przypadku tę informację można usunąć z klauzuli]
  7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora na zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  9. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
  10. [Do weryfikacji]Dane osobowe podawane są przez Państwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym dla realizacji usług świadczonych przez Administratora.